FARO LASER TRACKER

-טווח מדידה עד 70 מ'
-דיוק מדידה גבוה
-תוכנות מדידה מתקדמות
-אמינות גבוהה
-מחירים נוחים
-משמש למדידת חלקים גדולים - מטוסים, קונסטרוציות מתכת וכו'

עקרון הפעולה:

קרן הלייזר עוקבת אחרי הפרוב הכדורי שבידיד המפעיל, המפעיל נוגע באמצעות הפרוב בחלק הנמדד ובמקביל שולח פקודה למדידה באמצעות שלט אלחוטי.

הטרקר מודד את מיקום הפרוב והנקודות הנמדדות מנותחות בתוכנת מדידה סטנדרטית.